PHOTO: CEO Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích
CEO Nguyễn Thị Ngọc Bích đã dày công xây dựng thương hiệu thời trang Nefertiti chuyên về Thời trang & Huấn luyện phong thái Doanh nhân. Chủ tịch TV Học viện Nefertiti là về mảng Đào tạo Cắm hoa nghệ thuật & Kết tráp rồng phượng.
z4171907751571-ca3388e7c163669355e99d43a83e7c3a-1678502615.jpg
z4171907762826-a56a2beca08e03a3dd75e3e7c47b2dcb-1678502635.jpg
z4171907748249-07e92c5512fbddce7b59c075517ed0dc-1678502607.jpg
z4171907756552-f8ff9bd18c886ef71f194fb00b860bd4-1-1678502627.jpg
z4171907907930-1f5f5be51cf616636a2e00081efd1f6c-1678502645.jpg
z4171907911953-55cebf95c5a8415b5ba0cd63fbd1fef0-1678502655.jpg
z4171907913944-bf0a1c94c809533a4c13dcfdbb9bc93a-1678502665.jpg
z4171907920784-5ab38cf78abf6a28defa157ccff9687f-1678502676.jpg
z4171908136949-20de8ab5e0cff59febab623fbf70ff90-1678502689.jpg
z4171908294325-8129c526565f4eba5c8df02b38f905dd-1678502703.jpg
z4171911399800-655c8142953900f1be55a3cb7d01213e-1678502750.jpg
z4171911410210-3bf66e21b2847310545a91e943eb2edb-1678502761.jpg
z4171911411711-9699ceb0cf36f0971621a68f51e0445d-1678502773.jpg
z4171911412063-ce88a46f760418feaf0158ad5d8bfa95-1678502783.jpg
z4171911421824-5e1b81ecabcc46eb9361c8382a945e13-1678502793.jpg
z4171911426176-c1c08f1d6ffa6d820f0c4c0619a75d74-1678502804.jpg
z4171911427862-a559dc4a9e5fb1850cc92f10e984fae7-1678502817.jpg
z4171911458402-131208c848fa88a8aaa1935f5e64a211-1678502848.jpg
z4171911467494-97d2adef4649937b9f73e991a2a64d3d-1678502854.jpg
z4171911479237-4f03db520ae7825021300a27b5c60303-1-1678502867.jpg
z4171911472884-35da1dfc38329b8dc5e388fdd17b0ab6-1678502861.jpg
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122458-1678512554.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122517-1678512534.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122529-1678512525.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122545-1678512516.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122558-1678512507.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122610-1678512499.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122617-1678512491.png
anh-chup-man-hinh-2023-03-11-luc-122625-1678512482.png
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN